Giới thiệu

Ban quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) được thành lập theo Quyết định số 442-ĐVN/TCCB-LĐ ngày 28/6/1995 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam) và Quyết định số 118/QĐ-NPT ngày 30/6/2008 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Với nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng các dự án lưới điện có cấp điện áp 110kV đến 500kV trên địa bàn các tỉnh phía Nam: từ Lâm Đồng, Ninh Thuận trở vào đến Cà Mau, nhằm mục đích phục vụ sự phát triển Kinh tế Xã hội các Tỉnh, Thành trên địa bàn phía Nam.

SPMB gồm 8 phòng chức năng: Phòng Tổng hợp, Phòng Kế hoạch, Phòng Vật tư, Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Kỹ thuật, Phòng Đấu thầu, Phòng Đền bù, Phòng Thầm định để thực hiện công tác quản lý đầu tư xây dựng.

Ban quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) được thành lập theo Quyết định số 442-ĐVN/TCCB-LĐ ngày 28/6/1995 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam) và Quyết định số 118/QĐ-NPT ngày 30/6/2008 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Với nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng các dự án lưới điện có cấp điện áp 110kV đến 500kV trên địa bàn các tỉnh phía Nam: từ Lâm Đồng, Ninh Thuận trở vào đến Cà Mau, nhằm mục đích phục vụ sự phát triển Kinh tế Xã hội các Tỉnh, Thành trên địa bàn phía Nam.

SPMB gồm 8 phòng chức năng: Phòng Tổng hợp, Phòng Kế hoạch, Phòng Vật tư, Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Kỹ thuật, Phòng Đấu thầu, Phòng Đền bù, Phòng Thầm định để thực hiện công tác quản lý đầu tư xây dựng.

Mới nhất