QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN NAM

(Kèm theo Quyết định số 4166/QĐ-SPMB ngày 26 tháng 04 năm 2020)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy định này điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ các phòng chức năng áp dụng trong nội bộ Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam.

Điều 2. Giải thích từ ngữ và các chữ viết tắt

– EVN                   : Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

– EVNNPT           : Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

– HĐTV                : Hội đồng thành viên EVNNPT.

– TGĐ                   : Tổng Giám đốc EVNNPT.

– Lãnh đạo VNNPT: Chủ tịch HĐTV, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc EVNNPT.

– SPMB                : Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam.

– Lãnh đạo SPMB : Giám đốc, Phó Giám đốc SPMB, Trưởng phòng, Phó phòng các phòng chuyên môn nghiệp vụ SPMB.

– Các phòng          : Các phòng chuyên môn nghiệp vụ của SPMB.

– Phòng chủ trì      : Các phòng chuyên môn nghiệp vụ được giao chủ trì tham mưu giải quyết công việc.

– Phòng tham gia   : Các phòng chuyên môn nghiệp vụ tham gia góp ý kiến hoặc tham gia thực hiện cùng phòng chủ trì để thực hiện các chức năng nhiệm vụ được giao trong Quy định này.

– BHLĐ                : Bảo hộ lao động.

– BVTC                : Bản vẽ thi công.

– BCKTKT           : Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

– BCNCKT           : Báo cáo nghiên cứu khả thi.

– BCNCTKT         : Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

– CBCNV             : Cán bộ công nhân viên.

– ĐTXD                : Đầu tư xây dựng.

– DAĐT                : Dự án đầu tư.

– KTAT                : Kỹ thuật an toàn.

– TKBVTC           : Thiết kế bản vẽ thi công.

– TKKT-DT          : Thiết kế kỹ thuật – dự toán.

– SXKD                : Sản xuất kinh doanh.

– VTCNTT           : Viễn thông và công nghệ thông tin.

– VTTB                 : Vật tư, thiết bị.

 

Chương II

NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

Điều 3. Phòng chủ trì

 1. Làm đầu mối tham mưu cho Lãnh đạo SPMB để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định; ký nháy và chịu trách nhiệm nội dung các văn bản thuộc chức năng, nhiệm vụ của ban, trình lãnh đạo SPMB ký ban hành.
 2. Lấy ý kiến của các phòng tham gia về các vấn đề, nội dung có liên quan, tổng hợp và đề xuất ý kiến hoặc biện pháp giải quyết công việc trình Lãnh đạo SPMB xem xét, quyết định. Đối với một số vấn đề quan trọng nếu ý kiến của phòng chủ trì và các phòng liên quan khác nhau, phòng chủ trì tổng hợp các điểm khác nhau, ý kiến bảo vệ quan điểm của các bên, đề xuất của phòng chủ trì báo cáo lãnh đạo xem xét, quyết định.
 3. Chuẩn bị báo cáo, tài liệu, nội dung và các vấn đề cần thảo luận trong cuộc họp do lãnh đạo SPMB chủ trì về các vấn đề do phòng chịu trách nhiệm, dự thảo thông báo kết luận các cuộc họp của Lãnh đạo Ban.
 4. Đôn đốc, kiểm tra các đơn vị và báo cáo Lãnh đạo Ban tình hình triển khai, thực hiện các văn bản, kết luận của Lãnh đạo Ban về các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ phòng được giao chủ trì.

Điều 4. Phòng tham gia

 1. Tham gia góp ý đầy đủ, đúng thời hạn qui định các công việc do Phòng chủ trì đề nghị trừ khi có thông báo cụ thể. Trường hợp văn bản lấy ý kiến của phòng chủ trì không nêu hạn nhận văn bản góp ý, phòng tham gia góp ý chậm nhất là năm (05) ngày làm việc kể từ ngày ban hành văn bản lấy ý kiến; đối với Quy chế quản lý nội bộ thời gian góp ý là 5 đến 10 ngày. Sau thời hạn này, nếu phòng tham gia không có ý kiến phúc đáp, được hiểu là văn bản đã được phòng tham gia đồng ý.
 2. Đối với một số nhiệm vụ tổng quát, có tính chất tổng hợp công việc hoặc báo cáo của nhiều phòng, phòng tham gia chịu hoàn toàn trách nhiệm về phần công việc, đề xuất của phòng vào báo cáo chung cuối cùng của phòng chủ trì.
 3. Nếu phòng tham gia có ý kiến khác với đề xuất của phòng chủ trì, phòng tham gia có quyền yêu cầu được thảo luận với phòng chủ trì để đưa ra giải pháp cuối cùng. Nếu không thống nhất được, phòng tham gia có quyền báo cáo trực tiếp Lãnh đạo SPMB về ý kiến của phòng.

Chương III

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 5. Nhiệm vụ, trách nhiệm chung

 1. Cập nhật các văn bản quy định mới của pháp luật Nhà nước, của EVN và của EVNNPT, SPMB có liên quan đến lĩnh vực quản lý của phòng để tham mưu cho Lãnh đạo SPMB chỉ đạo, hướng dẫn triển khai; kiểm tra, đôn đốc thực hiện tại SPMB.
 2. Chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy chế, quy định của SPMB có liên quan đến lĩnh vực quản lý của phòng; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy chế, quy định này tại SPMB.
 3. Thẩm tra, tổng hợp ý kiến các ban liên quan về các văn bản, đề án, phương án, tờ trình, đề nghị của các phòng để trình lãnh đạo SPMB phê duyệt.
 4. Chủ trì, theo dõi công tác thực hiện hợp đồng của phòng; hợp đồng của các phòng chức năng và các hợp đồng khác liên quan đến lĩnh vực quản lý của phòng, kể cả các hợp đồng có tính chất đặc thù được quy định chi tiết trong chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của từng phòng.
 5. Chủ trì xây dựng tiêu chí đánh giá, trực tiếp đề xuất đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của phòng chức năng liên quan đến lĩnh vực quản lý của phòng.
 6. Xây dựng, đăng ký và thực hiện kế hoạch hàng năm phù hợp với chiến lược của EVNNPT, SPMB; báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực do phòng chủ trì và việc thực hiện kế hoạch đã đăng ký.
 7. Đề xuất kế hoạch và xây dựng nội dung các chương trình đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan đến lĩnh vực quản lý của phòng.
 8. Tổ chức Hội nghị, Đại hội, Hội thảo về lĩnh vực chủ trì.
 9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo SPMB giao.

Điều 6. Nhiệm vụ, trách nhiệm của các phòng chức năng SPMB:

I. PHÒNG TỔNG HỢP (TH)

Chức năng:

Tham mưu giúp Giám đốc trong công tác: Tổ chức và nhân sự, lao động – tiền lương; Đào tạo phát triển nguồn nhân lực; Công nghệ thông tin; Công tác truyền thông, thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Công tác văn phòng, hành chính quản trị; Kiểm tra và thanh tra; Công tác Pháp chế; Phòng chống cháy nổ, y tế, môi trường làm việc. Kiêm nhiệm chức năng văn phòng, tổ chức của đảng ủy, công đoàn SPMB.

Nhiệm vụ:

* Công tác tổ chức nhân sự:

2.1- Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức, tham mưu bố trí sắp xếp cán bộ nghiệp vụ các phòng chức năng theo yêu cầu nhiệm vụ và biên chế đã được cấp trên phê duyệt.

2.2- Thực hiện quản lý hồ sơ lý lịch, báo cáo thống kê lao động; chịu trách nhiệm soạn thảo hợp đồng lao động, công tác quản lý, theo dõi, giải quyết chế độ chính sách cho người lao động.

2.3- Quản lý, theo dõi cập nhật đầy đủ kịp thời dữ liệu lên phần mềm quản lý nhân sự (HRMS).

2.4- Thực hiện nghiệp vụ công tác tuyển dụng, qui hoạch cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ theo qui chế, qui định.

2.5- Theo dõi, báo cáo và trình Giám đốc, hội đồng nâng bậc lương của Ban để xem xét nâng lương cho CBCNV theo quy định của EVNNPT và chế độ chính sách của Nhà nước.

2.6- Đầu mối xây dựng các qui định về lao động, tiền lương, tiền thưởng.

2.7- Thường trực hội đồng tuyển dụng, hội đồng khen thưởng, kỷ luật.

2.8- Chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng cho người lao động.

2.9- Giải quyết đơn thư, khiếu nại liên quan đến chế độ, chính sách của người lao động theo quy định hiện hành.

2.10- Triển khai thực hiện các đề án nhân sự, mô hình tổ chức của cấp trên EVN, EVNNPT.

* Tiền lương, tiền thưởng:

2.11- Đầu mối phối hợp với phòng Kế hoạch, Phòng Tài chính kế toán và các phòng liên quan trong công tác lập, trình duyệt kế hoạch chi phí quản lý dự án hàng năm và triển khai thực hiện.

2.12- Đầu mối lập kế hoạch tiền lương, tính lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trình cấp thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện.

2.13- Thường trực hội đồng nâng lương, hội đồng thi đua khen thưởng.

2.14- Đầu mối xây dựng các qui định về tiền lương, tiền thưởng.

2.15- Giải quyết đơn thư, khiếu nại liên quan đến chế độ, chính sách tiền lương, tiền thưởng của người lao động theo quy định hiện hành.

2.16- Đầu mối soạn thảo, trình ký ban hành các quyết định khen thưởng.

* Công tác Đào tạo:

2.17- Đầu mối rà soát các nội dung, chương trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, chứng chỉ hành nghề theo qui định của pháp luật nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo VHDN…

2.18- Đầu mối xây dựng và trình duyệt, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch hợp tác đào tạo trong và ngoài nước, các chương trình hội thảo, các chương trình đào tạo trung, dài hạn.

2.19- Đầu mối xây dựng và trình duyệt kế hoạch đào tạo hàng năm và triển khai thực hiện theo kế hoạch được giao.

* Công tác kiểm tra thanh tra:

2.20- Thành lập các ban chỉ đạo, hội đồng, tổ chuyên gia, tổ thẩm định, tổ công tác của SPMB theo yêu cầu hoạt động SXKD và các quy định liên quan của nhà nước và EVN, EVNNPT.

2.21- Đầu mối thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công tác phòng, chống tham nhũng; Bảo vệ tài sản, bảo vệ bí mật Nhà nước tại SPMB; Công tác quân sự, quốc phòng;

2.22- Triển khai thực hiện và theo dõi, lập các báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống lụt bão & tìm kiếm cứu nạn. an ninh quốc phòng, thanh tra khiếu nại tố cáo, cải cách hành chính …

2.23- Giải quyết các đơn thư tố cáo, khiếu nại theo quy định hiện hành;

* Công tác pháp chế:

2.24- Thực hiện theo dõi, cập nhật, phổ biến các Quy chế, Quy định của Nhà nước, EVN, EVNNPT và SPMB.

2.25- Đầu mối xây dựng, soạn thảo các qui định quản lý nội bộ SPMB, quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng, phân công quản lý, giám sát công trình,  đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung… đảm bảo cơ sở pháp lý trong công tác quản lý điều hành dự án.

2.26- Cập nhật, rà soát, hệ thống hoá các văn bản pháp luật mới ban hành, các quy chế quản lý nội bộ của EVN và EVNNPT; tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật, các quy chế quản lý nội bộ cho CBCNV của SPMB, đặc biệt là văn bản mới ban hành có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của SPMB.

2.27- Thham gia các quan hệ pháp luật với các tổ chức, cá nhân khác khi được cấp có thẩm quyền ủy quyền.

2.28- Chủ trì, lưu giữ, đăng ký thay đổi bổ sung hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của SPMB;

2.29- Hướng dẫn, thông báo, theo dõi, thay đổi bổ sung hồ sơ pháp lý các phòng chức năng thuộc theo quy định của pháp luật.

2.30- Soạn thảo các giấy ủy quyền khi Giám đốc đi công tác vắng.

* Công tác văn phòng:

2.31- Quản lý, theo dõi, thực hiện công tác văn thư lưu trữ đầy đủ kịp thời trên phần mềm quản lý công văn công việc

2.32- Quản lý, lưu trữ văn thư đi và đến đúng qui định; quản lý, sử dụng con dấu của SPMB; sao chụp, quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu, công văn của SPMB theo quy định; in ấn các báo cáo, tài liệu phục vụ các hội nghị, cuộc họp.

2.33- Quản lý công tác trật tự, trị an, an toàn, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường làm việc của SPMB; quyết các công việc có liên quan.

2.34- Thực hiện các quy định của chính quyền địa phương nơi trú đóng; thay mặt Lãnh đạo SPMB làm việc với chính quyền địa phương theo ủy quyền.

2.35- Ký và ban hành các nội dung thông báo, kết luận cuộc họp sau khi phòng chủ trì thông qua; trình ký Lãnh đạo Ban phê duyệt xử lý các văn bản đến, trình ký văn bản đi trước khi phát hành;

2.36- Quản lý tài sản, mua sắm, thuê mướn, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế…, quản lý nhà cửa, xe, phương tiện làm việc phục vụ công tác của Ban.

2.37- Tổ chức hội nghị, hội thảo, tổng kết, tiếp khách trong nước và nước ngoài đến làm việc, giải quyết các thủ tục cho CBCNV đi công tác, tham quan, học tập, nghỉ dưỡng…,đưa đón khách đến làm việc tại Ban.

2.38- Lập kế hoạch và đầu mối thực hiện mua các loại văn phòng phẩm, dụng cụ phương tiện làm việc, đồng phục của Ban, thực hiện công tác an toàn vệ sinh nơi làm việc.

* Công tác truyền thông, công nghệ thông tin, ISO:

2.39- Thực hiện nhiệm vụ của Tổ Tư vấn công nghệ thông tin, đầu mối triển khai các chương trình, phần mềm quản lý của EVN, EVNNPT và của Ban theo phân công.

2.40- Thường trực thực hiện, theo dõi công tác quản lý chất lượng ISO, đào tạo, đánh giá duy trì Iso.

2.41- Thực hiện công tác thông tin truyền thông, quản lý trang Web của Ban, quảng bá thương hiệu, tuyên truyền các văn bản, qui phạm pháp luật của Nhà nước, cấp trên liên quan đến công tác ĐTXD, văn hóa doanh nghiệp, công tác truyền thống của SPMB.

2.42- Xây dựng và theo dõi thực hiện văn hóa doanh nghiệp của EVNNPT; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện văn hoá doanh nghiệp tại SPMB.

* Công tác chung:

2.43- Tổ chức quản lý, lưu trữ và chịu trách nhiệm bảo quản tốt hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác của Phòng theo quy định hiện hành.

2.44- Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động của phòng, an ninh trật tự nơi làm việc…

2.45- Quản lý sử dụng tốt cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện hoạt động của Ban.

2.46- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo SPMB phân công: Công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn TN, công tác công trường…

II. PHÒNG KẾ HOẠCH (KH)

 1. Chức năng:

Tham mưu cho Giám đốc về công tác: Lập và quản lý kế hoạch, tổng tiến độ, tiến độ chi tiết dự án, thống kê, thanh toán khối lượng các công trình, chiến lược phát triển của EVNNPT, SPMB; Tham mưu chỉ đạo thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư chung toàn SPMB; hợp tác quốc tế, vay vốn nước ngoài theo các quy định hiện hành, theo dõi Tổng mức đầu tư các dự án.

 1. Nhiệm vụ.

A. Công tác kế hoạch:

2.1- Đầu mối lập, tổng hợp và trình cấp thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng và kế hoạch đầu tư xây dựng điều chỉnh hàng năm (nếu có), giải quyết các thủ tục nguồn vốn cho công trình.

2.2- Đầu mối lập và trình duyệt Giám đốc kế hoạch chuẩn bị, tổng tiến độ thực hiện và tổng hợp tiến độ chi tiết các dự án, quản lý tiến độ các dự án ĐTXD.

2.3- Tổng hợp, xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính, kế hoạch đầu tư xây dựng dài hạn, trung hạn, hàng năm của SPMB.

2.4- Đầu mối lập, thương thảo và trình ký, quản lý các hợp đồng trong nước: tư vấn thiết kế, thi công xây lắp, Tư vấn giám sát độc lập, Tư vấn giám sát, xây lắp, rà phá bom mìn, … làm các thủ tục thanh lý hợp đồng do phòng thực hiện.

2.5- Đầu mối giải quyết hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành của các hợp đồng trong nước: xây lắp, tư vấn,… theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2.6- Đầu mối tổng hợp lập báo cáo giám sát đánh giá đầu tư xây dựng.

2.7- Đầu mối tổng hợp tình hình thực hiện đầu tư xây dựng, thống kê và lập báo cáo kế hoạch, tiến độ tháng, quý, năm; Báo cáo sơ kết, tổng kết và các báo cáo đột xuất của SPMB.

2.8- Tham gia họp thẩm tra Dự án đầu tư, thẩm tra thẩm định, thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán dự án.

2.9- Căn cứ vào thiết kế và tổng dự toán được duyệt, tham gia cùng các phòng tổ chức, thực hiện, đảm bảo tiến độ công trình, các thủ tục theo quy định và giá thành công trình trong tổng dự toán.

2.10- Đầu mối theo dõi, tổng hợp giá trị thực hiện theo Tổng mức đầu tư được duyệt, cung cấp số liệu phát sinh và khuyến cáo để Phòng Thẩm định để trình duyệt hiệu chỉnh tổng mức đầu tư cho dự án trước khi trình duyệt Quyết toán công trình hoàn thành.

2.11- Tham gia Tổ chuyên gia xét thầu, xây lắp, bảo hiểm, tư vấn,… trong và ngoài nước khi có yêu cầu điều động của giám đốc.

2.12- Tham gia công tác quyết toán (phần kinh phí) các công trình đã hoàn thành.

2.13- Đầu mối lập nguồn chi phí Ban QLDA (bao gồm chi phí QLDA, TVGS, tổ chức thực hiện đền bù, chi phí nghiệm thu, chi phí kho vật tư thiết bị, đấu thầu, thẩm định, …).

2.14- Theo dõi phát sinh các hợp đồng do phòng Kế hoạch làm đầu mối ký kết và theo dõi thực hiện.

2.15- Tham gia góp ý, xây dựng quy hoạch lưới điện.

2.16- Đầu mối tham mưu cho Lãnh đạo SPMB xây dựng chương trình, kế hoạch nhiệm vụ về tối ưu hóa chi phí trong toàn SPMB; tổng hợp, theo dõi, đôn đốc và giám sát các phòng chức năng triển khai thực hiện nhiệm vụ tối ưu hóa chi phí.

2.17- Thẩm tra, trình duyệt tổng mức đầu tư, khối lượng và tổng dự toán, khối lượng và dự toán chi tiết các hạng mục, khối lượng và dự toán chỉ định thầu các công trình đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn.

2.18- Thẩm tra, trình duyệt các chi phí phát sinh khi có thay đổi quy mô hoặc giải pháp kỹ thuật chính của dự án trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng; Thẩm tra, trình duyệt cấp có thẩm quyền để hiệu chỉnh lại Tổng mức đầu tư, tổng dự toán dự án trên cơ sở số liệu, tài liệu được cung cấp từ các phòng chức năng.

2.19- Tham gia lập kế hoạch đấu thầu, tham gia thẩm tra hồ sơ mời thầu, tham gia tổ chuyên gia và Hội đồng thẩm định xét thầu các dự án.

2.20- Tham gia xây dựng và áp dụng các định mức, đơn giá trong đầu tư xây dựng của EVN, EVNNPT.

2.21- Tham gia quyết toán các công trình hoàn thành theo qui định về đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn.

 1. Công tác hợp tác quốc tế:

2.1- Đầu mối thu xếp vốn nước ngoài (ODA), giao dịch, làm việc với các đối tác nước ngoài, cơ quan cấp trên, các tổ chức cho vay vốn, các cá nhân và tổ chức nước ngoài khác; Chuẩn bị tài liệu, phiên dịch phục vụ cho các buổi làm việc chính thức của Giám đốc với các đối tác nước ngoài; biên dịch các tài liệu cần thiết phục vụ cho công tác của SPMB.

2.2- Đầu mối tổng hợp và lập các báo cáo định kỳ các nguồn vốn vay cho EVNNPT, EVN và các tổ chức cho vay vốn.

C. Công tác chung:

2.1- Tổ chức quản lý, lưu trữ và chịu trách nhiệm bảo quản các hồ sơ, tài liệu liên quan, và bảo mật các thông tin của Phòng theo quy định hiện hành.

2.2- Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động của Phòng.

2.3- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo SPMB phân công.

III. PHÒNG VẬT TƯ (VT)

 1. Chức năng:

Tham mưu cho Giám đốc trong công tác quản lý vật tư thiết bị, thực hiện tiếp nhận, cấp phát vật tư thiết bị (VTTB) từ các nguồn trong và ngoài nước cho các công trình theo kế hoạch tiến độ của SPMB; Quản lý sử dụng, tổ chức bảo quản vật tư thiết bị đúng mục đích, có hiệu quả theo quy định hiện hành; Chịu trách nhiệm trong công tác bảo quản kho bãi, phòng chống cháy nổ tại các kho VTTB; Đầu mối phối hợp với Phòng Tài chính kế toán trong công tác thanh xử lý VTTB tồn kho kém phẩm chất.

 1. Nhiệm vụ:

A.Công tác quản lý vật tư thiết bị:

2.1- Xây dựng, tổ chức thực hiện định mức VTTB dự phòng, các quy chế, quy định trong công tác quản lý VTTB của EVN, EVNNPT.

2.2- Thực hiện công tác điều động VTTB phục vụ các dự án ĐTXD.

2.3- Quản lý, cấp phát, khai báo mã vật tư dùng chung trong EVNNPT. Giải quyết các vấn đề liên quan đến phân hệ PO, INV thuộc chương trình ERP theo quy định của EVN.

2.4- Căn cứ vào kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, hợp đồng cung cấp vật tư thiết bị và hợp đồng xây lắp của các dự án; đảm bảo tiến độ cung ứng vật tư, thiết bị cho từng công trình từ các nguồn trong và ngoài nước.

2.5- Đầu mối thương thảo ký hợp đồng vận chuyển vật tư, thiết bị; Thương thảo ký hợp đồng mua sắm vật tư thiết bị trong và ngoài nước.

2.6- Tham gia thương thảo hợp đồng xây lắp, hợp đồng bảo hiểm các công trình.

2.7- Đầu mối theo dõi tiến độ phê duyệt tài liệu kỹ thuật các hợp đồng mua sắm vật tư, thiết bị trong và ngoài nước, cung cấp tài liệu cho các đơn vị liên quan.

2.8- Đầu mối và phối hợp cùng phòng Kỹ thuật nghiệm thu vật tư, thiết bị điện từ các nguồn trong và ngoài nước, kể cả phần vật tư, thiết bị điện B cấp.

2.9- Quản lý, theo dõi tiến độ thực hiện các hợp đồng cung cấp VTTB, các hợp đồng gia công, các hợp đồng vận chuyển VTTB.

2.10- Đầu mối việc phạt giao hàng chậm các hợp đồng cung cấp VTTB .

2.11- Phối hợp cùng Phòng Tài chính kế toán thanh lý hợp đồng cung cấp VTTB trong nước.

2.12- Thực hiện khai báo với Hải quan, Cảng, Sân bay, cơ quan giám định để nhận vật tư, thiết bị cung cấp từ nước ngoài.

2.13- Tổ chức tiếp nhận, bảo quản, cấp phát sử dụng vật tư, thiết bị cho từng công trình đúng đối tượng và đúng mục đích; Xử lý các phát sinh liên quan đến Vật tư thiết bị cung cấp cho các dự án.

2.14- Thực hiện quyết toán vật tư các công trình hoàn thành, thu hồi các VTTB thừa của các công trình sau đóng điện.

2.15- Thực hiện sắp xếp kho, bãi, nhân công, máy,… để thực hiện tiếp nhận, bảo quản, cấp phát, kiểm hê vật tư thiết bị theo định kỳ.

2.16- Báo cáo thống kê định kỳ hay thường xuyên biến động vật tư, thiết bị của các công trình.

2.17- Tham gia công tác lập kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của SPMB.

2.18- Lập dự trù chi phí thực hiện nhiệm vụ ở kho VTTB/SPMB.

2.19- Thực hiện, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, báo cáo cấp thẩm quyền về tối ưu hoá chi phí.

2.20- Tổ chức thực hiện kiểm tra giám sát công tác bảo quản, bảo dưỡng VTTB trong kho VTTB/SPMB, kho đơn vị xây lắp, tại công trường,…

B. Công tác quyết toán, thanh xử lý VTTB:

2.1- Là thành viên của Hội đồng thanh xử lý vật tư, thiết bị thu hồi ứ đọng, kém, mất phẩm chất tồn kho.

2.2- Thực hiện công tác quyết toán VTTB các dự án ĐTXD hoàn thánh đóng điện.

C. Công tác chung:

2.1- Tổ chức quản lý, lưu trữ và chịu trách nhiệm bảo quản tốt hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác của Phòng theo quy định hiện hành.

2.2- Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động của Phòng.

2.3- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo SPMB phân công.

IV. PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN (TCKT)

 1. Chức năng:

Tham mưu cho Giám đốc về công tác: Quản lý kinh tế tài chính, công tác hạch toán kế toán, quyết toán các công trình hoàn thành theo quy định hiện hành; Đầu mối chủ trì công tác kiểm kê hàng tồn kho hàng năm theo qui định; Thu xếp vốn trong nước cho các dự án theo kế hoạch được giao hàng năm; quản lý các loại hợp đồng Bảo hiểm, hợp đồng kiểm toán.

 1. Nhiệm vụ:

A. Công tác tài chính và thanh toán:

2.1. Xây dựng kế hoạch tài chính – tín dụng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của SPMB.

2.2.  Trên cơ sở kế hoạch của EVNNPT giao, làm thủ tục xin vốn, nhận vốn, vay vốn từ EVN, EVNNPT, các tổ chức tài chính tín dụng trong nước; Thu xếp vốn trong nước cho các dự án theo kế hoạch được giao hàng năm.

2.3. Quản lý và sử dụng các nguồn vốn có hiệu quả theo đúng quy định của Nhà nước và của các tổ chức cho vay vốn trong và ngoài nước.

2.4. Liên hệ thường xuyên với các Ban chức năng của EVNNPT và cơ quan quản lý vốn để được cấp vốn thanh toán kịp thời.

2.5. Thực hiện các thủ tục tài chính để bàn giao vốn chuyển chủ thể hợp đồng vay cho các đơn vị vận hành.

2.6. Thực hiện các thủ tục trích chi phí quản lý dự án.

2.7. Kiểm tra tính pháp lý các hồ sơ thanh toán, đảm bảo thanh toán đúng đối tượng, đúng chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước và quy định của cấp trên.

2.8. Là ủy viên thường trực Hội đồng kiểm kê, tổ chức kiểm kê định kỳ theo quy định của EVN, EVNNPT và của Nhà nước. Chủ trì, phối hợp với phòng Vật tư, Kỹ thuật xác định, đánh giá lại giá trị vật tư thiết bị tồn kho sau mỗi kỳ kiểm kê.

2.9. Là ủy viên thường trực của Hội đồng thanh xử lý VTTB tồn kho.

2.10. Phối hợp thực hiện công tác quyết toán tiền lương, quyết toán chi phí quản lý dựán hàng năm, theo qui định.

2.11. Tính toán và trích nộp đúng, đủ, kịp thời các khoản nộp ngân sách, các khoản nộp cấp trên, trích các quỹ để lại đơn vị và thanh toán đúng hạn các khoản tiền vay, các khoản công nợ phải thu, phải trả, trích nộp và báo cáo thuế TNCN.

2.12. Thực hiện lập báo cáo tài chính kế toán, báo cáo thuế theo đúng qui định của EVNNPT và các cơ quan quản lý Nhà nước.

2.13. Là đầu mối cùng phòng Đền bù chi trả tiền đền bù cho các hộ bị ảnh hưởng bởi các dự án trên cơ sở phương án đền bù được duyệt.

2.14. Quản lý dữ liệu của các chương trình quản lý vốn, chương trình ERP theo quy định của EVN (Vật tư, Kế toán, tài sản cố định)…

2.15. Là đầu mối thực hiện báo cáo tiết kiệm chống lãng phí.

2.16. Tham gia xây dựng kế hoạch tối ưu hoá chi phí trong giai đoạn kết thúc đầu tư; phối hợp với phòng Vật tư lập kế hoạch tối ưu hoá chi phí hiệu quả sử dụng vốn.

2.17. Tổng hợp giá trị phát sinh (tăng, giảm) từng dự án kèm hồ sơ phát sinh (nếu có) gửi cho phòng Kế hoạch và Thẩm định.

B. Công tác kế toán:

2.1. Tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với chế độ kế toán xây dựng cơ bản của EVNNPT, bảo đảm đáp ứng được yêu cầu quản lý dự án của SPMB.

2.2. Tổ chức thực hiện công tác hạch toán kế toán, lập Báo cáo tài chính và các báo biểu khác theo quy định.

C. Công tác thanh quyết toán:

2.1 Lập tiến độ quyết toán công trình hoàn thành, trình các cấp thẩm quyền phê duyệt, chịu trách nhiệm chính tiến độquyết toán công trình hoàn thành.

2.2. Tổng hợp, lập và trình duyệt quyết toán các công trình hoàn thành theo quy định của EVNNPT và của Nhà nước.

2.3. Ban hành các quy trình quyết toán các công trình hoàn thành, quy trình quản lý hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác quyết toán, công tác thanh tra, kiểm tra sau quyết toán.

D. Công tác quản lý hợp đồng tín dụng, hợp đồng Bảo hiểm, hợp đồng kiểm toán quyết toán công trình:

2.1.  Là đầu mối lập, thương thảo, trình ký và quản lý các hợp đồng tín dụng, Bảo hiểm, Kiểm toán như: Hợp đồng bảo hiểm xây dựng công trình, Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ trụ sở làm việc và các trang thiết bị kèm theo; Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ kho VTTB và các hàng hóa trong kho trong nhà và ngoài trời; Hợp đồng bảo hiểm tai nạn kết hợp con người, Hợp đồng bảo hiểm ôtô..;

E. Công tác chung:

2.1. Tổ chức quản lý, lưu trữ và chịu trách nhiệm bảo quản tốt hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác của Phòng theo quy định hiện hành.

2.2. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động của phòng.

2.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo SPMB phân công.

V. PHÒNG KỸ THUẬT (KT)

 1. Chức năng:

Phòng kỹ thuật công trình là phòng tham mưu cho Giám đốc về công tác kỹ thuật và giám sát kỹ thuật, chất lượng, tiến độ xây lắp các công trình; tham gia thực hiện các dịch vụ tư vấn giám sát công trình điện trong giai đoạn thực hiện đầu tư cho Ban QLDA theo quy định hiện hành, xử lý lâm quản.

 1. Nhiệm vụ:

A. Công tác kỹ thuật :

2.1. Tham gia góp ý thẩm tra Dự án đầu tư, Thiết kế kỹ thuật (Thiết kế kỹ thuật – thi công) và tham gia thẩm định các dự án theo phân cấp của EVNNPT

2.2. Kiểm tra và lập quyết định ban hành bản vẽ thi công và thực hiện công tác nghiệm thu bản vẽ thi công với đơn vị tư vấn.

2.3. Theo dõi và đôn đốc các đơn vị tư vấn thiết kế giao bản vẽ thi công, theo hợp đồng đáp ứng tiến độ thi công.

2.4. Quản lý, phân phối và lưu trữ các hồ sơ bản vẽ trong giai đoạn thiết kế thi công (do các Công ty tư vấn thiết kế lập) và các tài liệu thiết bị sau khi được approval (Final Documents).

2.5. Tham gia thẩm tra Hồ sơ mời thầu và xét chọn thầu (cung cấp vật tư thiết bị, xây lắp, bảo hiểm…).

2.6. Thực hiện công tác tư vấn giám sát kỹ thuật và thực hiện nghiệm thu trong giai đoạn xây lắp

2.7. Lập tiến độ và kế hoạch giám sát khảo sát, giám sát công trình phù hợp với tiến độ chung của dự án đã được thỏa thuận.

2.8. Dựa trên kế hoạch giám sát, thường xuyên theo dõi cập nhật hồ sơ… để quản lý đúng tiến độ, chất lượng, khối lượng công trình trong giai đoạn khảo sát, thi công xây lắp và kết thúc đầu tư phù hợp với các quy định trong xây dựng cơ bản.

2.9. Đầu mối cùng phòng Đền bù tổ chức bàn giao tim mốc trạm biến áp và móng tuyến đường dây cho các đơn vị.

2.10. Tổ chức thẩm tra, trình duyệt Phương án tổ chức thi công.

2.11. Thực hiện công tác nghiệm thu từng phần, toàn phần công tác xây lắp theo các biểu mẫu qui định hiện hành của ngành và Nhà nước và chịu trách nhiệm về sự chính xác của công việc trên.

2.12. Kiểm tra xác nhận khối lượng trong giai đoạn thi công và thanh, quyết toán công trình.

2.13. Lưu trữ hồ sơ, biên bản kỹ thuật, hồ sơ hoàn công theo mẫu quy định để làm cơ sở nghiệm thu, quyết toán và  bàn giao công trình.

2.15. Tham gia công tác nghiệm thu kiểm tra tiếp nhận vật tư theo các hợp đồng cung cấp VTTB của các dự án.

2.17. Tham gia lập Kế hoạch đầu tư xây dựng của SPMB.

2.18. Đầu mối tổ chức họp điều độ các dự án theo tiến độ xây dựng đã được thoả thuận.

2.19. Giám sát, theo dõi, đôn đốc các B (đơn vị thi công) thực hiện đúng tiến độ thi công đã được thoả thuận.

2.20. Phối hợp giải quyết những vướng mắc ở công trường đảm bảo tiến độ thi công theo phân cấp và báo cáo cho Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách dự án để giải quyết những khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công xây lắp.

2.21. Tổng hợp tình hình thực hiện công tác ở công trường để định kỳ báo cáo Giám đốc, phó Giám đốc phụ trách dự án theo mẫu báo cáo quy định.

2.22. Tổ chức nghiệm thu, đóng điện vận hành bàn giao các công trình và đôn đốc các đơn vị xử lý dứt điểm các tồn tại sau khi đóng điện.

2.23. Tham gia xây dựng kế hoạch trung hạn, kế hoạch đầu tư xây dựng, kế hoạch hiệu chỉnh hàng năm của SPMB.

B. Công tác an toàn:

2.1. Thực hiện công tác an toàn, bảo hộ lao động, hành lang bảo vệ an toàn lưới điện, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cháy nổ; phân tích, điều tra tai nạn lao động, sự cố; công tác môi trường (trong lĩnh vực quản lý vận hành).

2.2. Đảm nhận công tác kỹ thuật an toàn của SPMB.

2.3. Đầu mối làm quản lý an toàn vệ sinh lao động của SPMB.

2.4. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện công tác xây dựng, trình duyệt các phương án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, vận hành các hệ thống phòng chống cháy nổ, các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn; tham gia nghiệm thu về mặt an toàn, phòng chống cháy nổ các công trình ĐTXD mới, SCL, nâng cấp, cải tạo theo phân cấp của EVNNPT. Thực hiện công tác đào tạo về PCCC&CNCH tại SPMB.

C. Công tác chung:

2.1. Tổ chức quản lý, lưu trữ và chịu trách nhiệm bảo quản tốt hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác của phòng theo qui định hiện hành.

2.2. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động của phòng.

2.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo SPMB phân công.

VI. PHÒNG ĐẤU THẦU (ĐT)

 1. Chức năng:

Tham mưu cho Giám đốc trong công tác Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

 1. Nhiệm vụ:

A. Công tác đấu thầu:

2.1. Tổ chức lập ( theo quy định phân cấp hiện hành) hồ sơ mời thầu (hồ sơ yêu cầu), thẩm tra, trình duyệt hồ sơ mời thầu (hồ sơ yêu cầu) theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt.

2.2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu (đăng các thông tin liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu theo quy định, phát hành hồ sơ mời thầu (hồ sơ yêu cầu), nhận hồ sơ dự thầu (hồ sơ đề xuất và mở thầu theo quy định) cho tất cả các hình thức lựa chọn nhà thầu.

2.3. Tham mưu cho Giám đốc lập Tổ chuyên gia xét thầu và Tổ Thẩm định đấu thầu;

2.4. Là thành phần tham gia và thực hiện chính trong Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định theo quy định phân cấp hiện hành.

2.5. Là đầu mối tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu (hồ sơ đề xuất), thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định phân cấp hiện hành.

2.6. Lập tờ trình kết quả lựa chọn nhà thầu, tổng hợp tài liệu để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.7. Là đầu mối giải trình các cấp có thẩm quyền về kết quả lựa chọn nhà thầu khi có yêu cầu.

2.8. Tham gia công tác lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu để chuẩn bị cho công tác đấu thầu.

2.9. Là đầu mối lập và thực hiện  tiến độ điều hành công tác lựa chọn nhà thầu của dự án sau khi dự án đầu tư được phê duyệt.

2.10. Thực hiện lưu trữ và bảo quản hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu.

2.11. Bảo mật các thông tin liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành.

2.12. Tham gia xây dựng kế hoạch trung hạn, kế hoạch đầu tư xây dựng, kế hoạch hiệu chỉnh hàng năm của Ban

2.13. Thực hiện báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất của Ban trong lĩnh vực  phòng Đấu thầu phụ trách.

2.14. Tham gia lập báo cáo công tác tuần, tháng, báo cáo sơ kết, tổng kết của Ban.

2.15. Tham gia quyết toán các công trình đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn.

B. Công tác chung:

2.1. Tổ chức quản lý, lưu trữ và chịu trách nhiệm bảo quản tốt hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác của phòng theo qui định hiện hành.

2.2. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động của phòng.

2.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo SPMB phân công.

          VII. PHÒNG ĐỀN BÙ

 1. Chức năng:

Tham mưu cho Ban Giám đốc: (i) Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo ban trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án; (ii) Quản lý an toàn về môi trường xã hội và tái định cư; (iii) Quản lý việc thực hiện các Hợp đồng, hạng mục của hợp đồng về: khảo sát, lập phương án khảo sát rà phá bom mìn, vật nổ; thi công rà phá bom mìn vật nổ; đo đạc bản đồ, lập hồ sơ thu hồi đất, cho thuê đất; thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tư vấn thực hiện quản lý môi trường xã hội và tái định cư.

 1. Nhiệm vụ:

A. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng:

2.1. Chủ trì đăng ký kế hoạch sử dụng đất cho dự án; Hàng năm, rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các dự án đầu tư xây dựng trong kế hoạch năm và kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện truyền tải; Thông báo cho phòng Thẩm định để đăng ký Quy hoạch sử dụng đất (đối với các dự án chưa có quy hoạch);

2.2 Tham gia thẩm tra thực địa trạm biến áp, tuyến đường dây và tham gia thẩm định hạng mục bồi thường GPMB trong báo cáo dự án đầu tư, Thiết kế kỹ thuật các dự án.

2.3. Tham gia soạn thảo hợp đồng (hoặc uỷ thác đơn vị tư vấn đền bù hợp đồng) với cơ quan Tài nguyên môi trường đo vẽ bản đồ địa chính làm tài liệu xin thu hồi và giao đất.

2.4. Đầu mối mời tư vấn thiết kế cùng với phòng kỹ thuật công trình, đơn vị tư vấn đền bù (nếu có uỷ thác) giao nhận mốc cho cơ quan tài nguyên môi trường đo vẽ bản đồ địa chính.

2.5. Phối hợp cùng đơn vị tư vấn đền bù (nếu có uỷ thác) tổ chức tuyên truyền về dự án, các chính sách bồi thường, GPMB  để thực hiện công trình.

2.6. Tập hợp  các hồ sơ văn bản pháp lý về dự án công trình, làm việc (hoặc uỷ thác đơn vị tư vấn đền bù làm việc) với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành ban hành Quyết định thu hồi đất, giao đất để xây dựng công trình.

2.7. Tập hợp hồ sơ làm việc với UBND tỉnh, thành, quận, huyện để thành lập Hội đồng bồi thường.

2.8. Cùng các đơn vị có liên quan giao mốc cho Hội đồng  bồi thường cấp huyện để kiểm kê đền bù.

2.9. Phối hợp (hoặc uỷ thác đơn vị tư vấn đền bù phối hợp) với Hội đồng  bồi thường giải phóng mặt bằng của địa phương để kiểm kê áp giá, lập phương án bồi thường, hỗ trợ trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

2.10. Tổ chức kiểm tra việc lập phương án bồi thường theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước.

2.11. Kết hợp với phòng Tài chính kế toán chuyển tiền cho Hội đồng bồi thường địa phương.

2.12. Phối hợp với phòng Tài chính kế toán, phối hợp với Hội đồng bồi thường địa phương giải trừ….

2.13. Tham gia kiểm tra tính chính xác của hợp đồng ủy thác và theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng tư vấn  bồi thường của các đơn vị được uỷ thác. Xác nhận và nghiệm thu khối lượng công tác ủy thác bồi thường, công tác phát quang.

2.14. Tiếp nhận và giải quyết các đơn thư khiếu nại về vấn đề đền bù, phối hợp với Hội đồng bồi thường, UBND các cấp, kiểm tra và xác minh, đề xuất phương án giải quyết trình Giám đốc. Phối hợp Hội đồng  bồi thường và các cấp chính quyền giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường.

2.15. Tiếp xúc với các hộ bị ảnh hưởng đến khiếu nại tố cáo về vấn đề bồi thường. Ghi nhận các ý kiến phản ảnh, thắc mắc, khiếu nại của các hộ để trình lên Giám đốc xin ý kiến chỉ đạo. Tham mưu cho lãnh đạo SPMB để giải đáp các thắc mắc của các hộ bị ảnh hưởng dựa trên chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước.

2.16. Kịp thời báo cáo Giám đốc các vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB để xin ý kiến giải quyết.

2.17. Kiểm tra thực địa, khắc phục hoặc yêu cầu các B có liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, phải khắc phục hết các tồn tại trước khi nghiệm thu đóng điện.

2.18. Tổ chức việc nghiệm thu hành lang an toàn cùng với các đơn vị thi công, đơn vị tư vấn bồi thường (nếu có uỷ thác) và đơn vị quản lý vận hành công trình trước khi đóng điện. Cung cấp danh sách các nhà, công trình đủ điều kiện tồn tại trong hành lang cho phòng Kỹ thuật để tổ chức tiếp địa theo quy định.

2.19. Bàn giao hồ sơ có liên quan đến công tác bồi thường cho đơn vị quản lý vận hành trước khi đóng điện và bổ sung sau khi đóng điện.

2.21. Thực hiện quyết toán phần bồi thường các dự án sau khi hoàn thành.

2.22. Tổ chức tập huấn chế độ chính sách về bồi thường, GPMB cho CBCNV trong phòng và cho các đơn vị  nhận tư vấn ủy thác bồi thường, GPMB.

2.23. Tham mưu cho Giám đốc về áp dụng chính sách bồi thường của địa phương, của Nhà nước theo từng thời điểm.

2.24. Đầu mối Giải quyết, khuyết nại tố cáo liên quan đến công tác bồi thường GPMB các công trình.

B. Công tác quản lý môi trường

2.1 Lập khung chính sách về bồi thường, tái định cư, môi trường xã hội cho dự án để nhà thầu thông qua và cơ quan có thẩm quyền Việt Nam phê duyệt.

2.2 Chuẩn bị hoặc kiểm tra nội dung báo cáo dự án kế hoạch bồi thường di dân tái định cư (RAP) và báo cáo đánh giá tác động môi trường (EIA hoặc EMP) trình cấp c1o thẩm quyền phê duyệt và nộp báo cáo dự án cho tổ chức tài trợ vốn xem xét chấp thuận.

2.3 Cập nhật và báo cáo các nội dung về tái định cư, môi trường xã hội trong quá trình triển khai thực hiện dự án, báo cáo EVNNPT và nhà tài trợ theo quy định ghi trong Hiệp định.

2.4 Đưa các đoàn của nhà tài trợ đi kiểm tra công tác về bồi thường tái định cư, môi trường xã hội theo yêu cầu.

2.5 Lập kế hoạch quản lý môi trường, tổ chức công khai Kế hoạch quản lý môi trường, xã hội tại địa phương.

2.6 Báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình thực hiện công tác quản lý môi trường, xã hội theo quy định.

2.7 Quản lý các Nhà thầu tư vấn thực hiện công tác môi trường, xã hội.

2.8 Phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết vướng mắc trong công tác mội trường theo quy định của pháp luật.

2.9 Bàn giao hồ sơ bồi thường và hồ sơ pháp lý liên quan đến công tác môi trường cho đơn vị quản lý vận hành trước khi tổ chức nghiệm thu công trình.

2.10 Thẩm tra khối lượng các hạng mục môi trường theo BCNCKT/BCNCTKT các dự án do cơ quan Tư vấn lập.

2.11 Kiểm tra ký nhận về sự đẩy đủ, tính pháp lý của các hồ sơ tài liệu về RAP, EIA hoặc EMP liên quan đến các dự án do các đơn vị tư vấn giao.

C. Công tác chung:

2.1. Tổ chức quản lý, lưu trữ và chịu trách nhiệm bảo quản tốt hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác của phòng theo qui định hiện hành.

2.2. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động của phòng.

2.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo SPMB phân công.

VIII. PHÒNG THẨM ĐỊNH

 1. Chức năng:

Tham mưu cho Giám đốc trong công tác thẩm tra, thẩm định, trình duyệt các dự án đầu tư trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư­, thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công; Quản lý công tác lập, thẩm tra trình duyệt dự toán trong đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn của Ban theo phân cấp ủy quyền của EVNNPT; Kiểm tra trình duyệt TMĐT, TDT, DPPS phục vụ công tác thanh quyết toán dự án; Trình/duyệt DTGT (theo phân cấp của EVNNPT).

 1. Nhiệm vụ:

A. Công tác thẩm định, dự toán:

2.1. Đầu mối tổ chức thẩm tra và tham gia thẩm định đề cư­ơng khảo sát thiết kế các dự án đầu tư ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư­, thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, kể cả các hạng mục thông tin liên lạc… có liên quan đến dự án.

2.2. Đầu mối tổ chức thẩm tra, tham gia thẩm định hoặc thẩm định (theo phân cấp) các phương án báo cáo đầu tư­, dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công (kể cả hồ sơ thiết kế do tư vấn nư­ớc ngoài lập) các công trình lư­ới điện.

2.3. Đầu mối tổ chức Thẩm tra, tham gia thẩm định hoặc thẩm định (theo phân cấp) báo cáo dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục công trình sửa đổi, bổ sung trong quá trình thực hiện đầu tư.

2.4. Tham gia thẩm tra Tổng sơ đồ phát triển điện lực Việt Nam do EVN, EVNNPT chủ trì.

2.5. Tham gia xây dựng kế hoạch trung hạn, kế hoạch đầu tư xây dựng, kế hoạch hiệu chỉnh hàng năm của Ban.

2.6. Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất của Ban về lĩnh vực phòng phụ trách.

2.7. Tham gia lập báo cáo công tác tuần, tháng, báo cáo sơ kết, tổng kết của Ban.

2.8. Tham gia giải quyết các nội dung liên quan đến thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công trong quá trình xây dựng công trình.

2.9. Tham gia công tác chỉ định thầu tư vấn; Tham gia thẩm tra phư­ơng án tổ chức thi công các công trình chỉ định thầu xây lắp.

B. Công tác chung:

2.1. Tổ chức quản lý, lưu trữ và chịu trách nhiệm bảo quản tốt hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác của phòng theo qui định hiện hành.

2.2. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động của phòng.

2.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo SPMB phân công.

 

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 7. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

 1. Quy định này có 04 Chương, 7 Điều, có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn nghiệp vụ của EVNNPT ban hành kèm theo Quyết định số Quyết định số 5863/QĐ-SPMB ngày 22/07/2016 của SPMB.
 2. Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng các phòng và người lao động thuộc các phòng chuyên môn nghiệp vụ của SPMB chịu trách nhiệm thi hành Quy định này.
 3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các phòng chuyên môn nghiệp vụ của SPMB gửi ý kiến về Phòng Tổng hợp để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo SPMB xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Phụ lục

Danh sách các phòng chuyên môn nghiệp vụ và chữ viết tắt

 

TT TÊN CÁC BAN CHỮ VIẾT TẮT
1 Phòng Tổng hợp TH
2 Phòng Kế hoạch KH
3 Phòng Vật tư VT
4 Phòng Tài chính và kế toán TCKT
5 Phòng Kỹ thuật KT
6 Phòng Đấu thầu ĐT
7 Phòng Đền bù ĐB
8 Phòng Thẩm định